رنگ و جوهر شابلون

چاپ سيلك فرآيندي است كه در آن مركب يا جوهر چاپ از طريق صفحه اي مسطح و مشبك عبور داده مي شود. غير قابل نفوذ كردن قسمت هاي خاصي از صفحه مشبك به جوهر چاپ، يك شابلون ايجاد مي كند؛ كه مانع از عبور جوهر چاپ از صفحه مي شود. جوهري كه از آن عبور مي كند؛ تصوير چاپ شده را تشكيل مي دهد. يك صفحه چاپ از يك پارچه توري ظريف تشكيل شده است كه به طور محكم كشيده شده و به يك قاب فلزي يا چوبي متصل مي شود. به طور سنتي توري اين صفحات از ابريشم ساخته مي شود، اما امروزه اغلب از مواد مصنوعي و سنتزي مانند “تريلن” كه از بس پاره هاي شيميايي است؛ ساخته مي شوند ( يا نايلون و پليمرهاي ديگر).