رنگ هاي مخصوص پوشش لوله

پوشش بهداشتی آب شرب جهت داخل لوله و سه لایه خارج لوله