لاك هاي BMC و SMC

_

لاك هاي BMC وSMC 

زیرآیندهای BMC یکی از دشوارترین زیرآیندهای از دیدگاه چسبندگی پوششهای سطح میباشند. این مواد عمدتا به عنوان کاسه چراغ خودرو، دربهای صندوق عقب و قطعات دیگر خودرویی و نیز دربهای پیش ساخته استفاده میشوند. در بسیاری از موارد این زیرآیندها تحت عملیات بعدی مانند متالایز کردن در خلاء قرار میگیرند. در خصوص کاسه های چراغ خودرو لاک مذکور باید بر روی یک قطعه سه بعدی اعمال و پخت شده و لایه متال را بر خود پذیرفته و به خوبی به زیرآیند بچسبد. این لاک باید ناهمواریهای بسیاری که در زیرآیند هستند را برطرف نموده و لایه ای بسیار نازک را برای تشکیل آینه رفلکتور ایجاد نمایند.